^Hore
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Partneri

Poslanie

Združene Rodiny pre DETSKÝ ÚSMEV je založené za účelom vykonávania  činnosti na prospech deťom a mládeži odkázaným na náhradnú starostlivosť. Vykonávať náhradnú ústavnú starostlivosť nariadenú súdom prednostne v profesionálnych rodinách.

 Hlavným cieľom združenia je dosiahnutie optimálnych životných podmienok pre deti   v náhradnej starostlivosti a po jej ukončení, pomoc  rodinám, ktoré vychovávajú deti v náhradnej starostlivosti, riešenie sociálnoprávnej ochrany týchto detí a náhradných rodín.

Cieľom je sanácia rodinného prostredia, zameraná na úpravu prirodzeného rodinného prostredia dieťaťa, vzájomných rodinných vzťahov, s cieľom možného návratu dieťaťa do pôvodnej rodiny, prijatie dieťaťa bez predsudkov a  porozumenie jeho potrebám.

Terénnou sociálnou prácou v prirodzenom prostredí pôsobiť na členov rodiny a motivovať ich k úprave bytových a sociálnych podmienok. Poskytovaním intenzívneho sociálneho poradenstva napomáhať k odstráneniu dôvodov, pre ktoré bolo  dieťa odňaté z ich starostlivosti rozhodnutím súdu. Spoluprácou so zariadením na výkon rozhodnutia súdu a obcou zabezpečovať udržiavanie vzájomných vzťahov s biologickou rodinou dieťaťa, motivovať členov rodiny k návštevám dieťaťa v zariadení, iniciovať krátkodobé pobyty v prirodzenom prostredí dieťaťa, s cieľom posilnenia a upevnenia citových väzieb s biologickou rodinou.

 

Organizovanie ozdravovacie a  táborové  pobyty pre deti a  mládež odkázanú na

náhradnú starostlivosť a ich rodinných príslušníkov, deti a mládež s  uloženým výchovným

opatrením, deti a mládež zo sociálne slabých rodín, deti a mládež s poruchami  správania a

deti a mládež zdravotne oslabenú.

 

Copyright © 2013. Detský úsmev Rights Reserved.