^Hore
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Partneri

Krízové stredisko

Krízové stredisko zabezpečuje vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany ak je dieťaťu potrebné dočasne nahradiť jeho prirodzené rodinné prostredie, zabezpečí výchovu a všestranný vývin v náhradnom rodinnom prostredí, zabezpečuje udržiavanie a rozvíjanie súrodeneckých väzieb, zabezpečuje možnosť udržiavania pravidelného kontaktu s biologickými rodičmi alebo inou blízkou rodinou. Krízové stredisko poskytuje starostlivosť nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie  pre deti od 0 – 18 rokov ich veku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny udelilo v decembri 2015 akreditáciu Krízovému stredisku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa §62.  Miesto výkonu sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately pre prijaté deti je organizačne zabespečené výlučne na systéme siete profesionálnych rodín v Nitrianskom  a Banskobystrickom  kraji.

Do Krízového strediska sú umiestňované deti na základe predbežného a  výchovného opatrenia súdu.

Organizačne je krízové stredisko zriadené výlučne na systéme siete profesionálnych rodín v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji.  Profesionálna rodina ako forma zamestnania vytvára potenciál odstraňovania rasistických a xenofóbnych postojov a predsudkov v spoločenskom živote, nehovoriac o pozitívnom vplyve starostlivosti v domácom prostredí o deti v kríze, ktorá má prednosť pred inštitucionálnou starostlivosťou. Veľmi dôležitým prínosom je práve samotná starostlivosť o deti v profesionálnych rodinách, nakoľko profesionálna rodina lepšie zohľadňuje napĺňanie potrieb detí ako v inštitucionálnych zariadeniach. Profesionálna náhradná výchova kvalitou a hodnotou zodpovedá pestúnskej starostlivosti a dieťa má možnosť vyrastať v prirodzenom prostredí.

Copyright © 2013. Detský úsmev Rights Reserved.