^Hore
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Partneri

Profesionálny rodič

Zákon 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele umožňuje detským domovom umiestniť dieťa do profesionálnej rodiny, ktorá môže vykonávať ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie alebo výchovné opatrenie vo svojom dome, byte pre určený počet detí. Profesionálny rodič je zamestnancom ded, poberá mzdu a príspevok na úhradu výdavkov na dieťa podľa veku dieťaťa.

Manželský pár alebo fyzická osoba, ktorá sa chce stať profesionálnym rodičom musí mať aspoň úplne stredoškolské vzdelanie, musí absolvovať prípravu pre náhradných rodičov v rozsahu 40 alebo 60 hodín u akreditovaného subjektu, ktorým môže byť príslušný úrad práce alebo neštátna organizácia oprávnená vykonávať túto prípravu.

Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa profesionálnym rodičom podľa zákona 305/2005 §39 ods.4 nie je spôsobilá :

a) ak bola odsúdená pre úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere viac ako jeden rok

 

b) ak priznala vinu za niektorý z trestných činov hrubo narušujúcich občianske spolužitie, proti rodine a mládeži, proti ľudskej dôstojnosti, proti ľudskosti, za trestné činy ohrozovania pohlavnou chorobou alebo vírusom ľudskej imunodeficiencieAk starostlivosť o dieťa v rodine zabezpečuje len jeden z manželov, ktorý je zamestnancom ded, vyššie uvedený výrok sa sťahuje aj na manžela, ktorý nie je zamestnancom ded.
Copyright © 2013. Detský úsmev Rights Reserved.