^Hore
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Partneri

Detský domov

Detský domov poskytuje starostlivosť nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie  pre deti od 0 – 18 rokov ich veku a ďalej až do osamostatnenia najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku. Do detského domova sú prijímané deti na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, alebo o uložení výchovného opatrenia.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny udelilo v máji 2014 akreditáciu detskému domovu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa §49.  Miesto výkonu sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately pre prijaté deti je organizačne zabespečené výlučne na systéme siete profesionálnych rodín v Nitrianskom  a Banskobystrickom  kraji.

Kapacita zariadenia je  podľa potreby UPSVaR  v profesionálnych rodinách.  Výkon ústavnej starostlivosti v profesionálnej rodine  má podľa  § 52 ods. 2 tohto zákona prednosť pred inými formami ústavnej starostlivosti. Preto starostlivosť o prijaté deti  do DeD je zabezpečovaná výlučne v profesionálnych rodinách.

Naším cieľom je umiestňovať ohrozené deti hneď po prijatí  do rodinného prostredia – profesionálnych rodiny, kým sa nebudú môcť opäť vrátiť do svojej biologickej rodiny, poprípade ak nie je možný návrat dieťaťa, tak mu zabezpečiť stabilné náhradné rodinné prostredie.

 V súčasnej dobe máme kapacitu v DeD 16 detí.

S deťmi umiestnenými v profesionálnych rodinách sa pravidelne stretávame na rôznych akciách, či výletoch, ktoré organizuje Detský domov. V lete pravidelne zabezpečuje deťom rôzne tábory a výlety, akcie a  každý rok pripravujeme aj na MDD a na Mikuláša.

Umiestnené deti pochádzajú z Nitrianskeho a Banskobystrického kraja

Copyright © 2013. Detský úsmev Rights Reserved.